www.burunduk.cz

Mgr. Radim Kočvara - Natura 2000

 

Vstupem ČR do EU byly dle směrnice 79/409/EHS o ptácích a směrnice 92/43/EHS o stanovištích upraveny podmínky pro vytváření soustavy chráněných území evropského významu (Natura 2000) a stanovena pravidla pro jejich ochranu. Tato soustava je v ČR tvořena ptačími oblastmi (PO) a evropsky významnými lokalitami (EVL). Viz z. č. 218/2004 Sb. ze dne 8. dubna 2004, kterým se mění z. č. 114/1992 Sb. (dále ZOPK), z. č. 50/1976 Sb., a z. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

V souladu s články 6 a 7 směrnice o stanovištích je velmi důležitým prvkem ochrany těchto území hodnocení možných důsledků realizace záměrů či koncepcí na tyto lokality, které je upraveno ustanoveními §45h a §45i ZOPK. Hodnocení je zaměřeno na cíle ochrany každé konkrétní lokality, která je součástí vytvářené soustavy Natura 2000. Hodnocení má úzký vztah k procesům posuzování vlivů na životní prostředí podle ZPV. Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 je však oprávněna provádět pouze osoba, která je držitelem zvláštní autorizace dle §45i odst. 3 ZOPK. Blíže viz ZOPK, Věstník vlády ze dne 10. 3. 2006 (Ročník 4, částka 2) a Věstník MŽP z listopadu 2007 (Ročník 17, částka 11).

 

Podle §45h odst. 1 ZOPK jakákoliv koncepce nebo záměr, který může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany z uvedených hledisek. V praxi je tak vhodné se v případě každého záměru předem informovat u dotčeného OOP (případně si vyžádat stanovisko), zdali je možno očekávat dotčení PO nebo EVL. Dotčeným OOP, který k záměru či koncepci vydává stanovisko podle §45i odst. 1 ZOPK, je krajský úřad, správa chráněné krajinné oblasti, správa národního parku, újezdní úřad a Ministerstvo životního prostředí, v jehož územní působnosti se nachází záměrem či koncepcí dotčená EVL nebo PO.

Pro EVL platí zajistit nezhoršování (popř. zlepšování) stavu jejich předmětů ochrany (článek 2.2 směrnice 92/43/EHS, ustanovení §45a odst. 1 ZOPK), pro PO pak napomoci zajistit přežití druhů ptáků, které jsou předmětem ochrany jednotlivých PO, a jejich reprodukci v areálu rozšíření (u druhů hnízdících), viz článek 4 odst. 1 směrnice 79/409/EHS a §45e odst. 2 ZOPK.

 

Evropsky významné lokality (EVL) jsou dle §3 písm. o) a §45a ZOPK lokality zařazené do národního seznamu (nařízení vlády č. 132/2005 Sb., účinné od 15. 4. 2005). Vymezení a přehled lokalit je možné shlédnout zde.

Ptačí oblasti (PO) jsou dle §45e ZOPK oblasti vymezené jednotlivými nařízeními vlády (přehled zde na stránkách MŽP). Vymezení a přehled lokalit je možné shlédnout také zde.

Předmětem ochrany jsou druhy ptáků, pro něž je lokalita vymezena (PO) nebo typy evropských stanovišť a evropsky významné druhy, pro které je lokalita zařazena do národního seznamu (EVL). Jsou uvedeny pro každou lokalitu v jednotlivých nařízeních vlády pro každou ptačí oblast a v nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit.

 

Typy evropských stanovišť dle §3 písm. m) ZOPK jsou uvedeny v příloze I směrnice o stanovištích, pro území ČR vyjmenované v příloze 1 vyhlášky č. 166/2005 Sb. (zde).

Evropsky významné druhy dle §3 písm. n) ZOPK jsou uvedeny v příloze II směrnice o stanovištích, pro území ČR vyjmenované v příloze 2 vyhlášky č. 166/2005 Sb. (zde)

Druhy ptáků jsou druhy uvedené v příloze I směrnice o ptácích a dále pravidelně se vyskytující stěhovavé druhy, pro území ČR jsou vyjmenovány v nařízení vlády č. 51/2005 Sb. (zde).

V případě zájmu o odborné informace k jednotlivých druhům a stanovištím doporučuji stránky AOPK ČR www.biomonitoring.cz

 

Nejsem autorizovanou osobou dle §45i odst. 3 ZOPK, často se však podílím na posuzování jako odborný konzultant, případně provádím terénní průzkum zaměřený na výskyt a rozšíření předmětů ochrany, ať již v rámci posuzování vlivů dle ZOPK, případně v rámci inventarizace na území PO nebo EVL. Řada druhů je specifických ve svém rozšíření a aktivitě, posuzování se tak neobejde bez podrobné znalosti konkrétních taxonů. V rámci své odbornosti se zaměřuji na obratlovce. V případě zájmu o autorizované posouzení Vám doporučím autorizovanou osobu, ideálně dle specializace na příslušný předmět ochrany, případně zpracuji podklady pro posouzení ve spolupráci s autorizovanou osobou.

 

K roku 2010 jsem spolupracoval na vypracování více jak 50 Autorizovaných hodnocení dle  §45i odst. 3 ZOPK, nejčastěji v rámci odborných konzultací nebo terénních průzkumů zaměřených na jednotlivé předměty ochrany PO nebo EVL.

 

V roce 2010 jsem v rámci zakázky pro KÚ Moravskoslezského kraje zpracoval s týmem odborníků 45 inventarizačních průzkumů na území 29 EVL (podklady pro plány péče) při projektu „Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, I. etapa“.

V rámci inventarizace tak byl průzkum zaměřen z bezobratlých na vážku jasnoskvrnnou (Leucorrhinia pectoralis) - Děhylovský potok – Štěpán, páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) – Hukvaldy, Karviná – rybníky, Niva Olše – Věřňovice, Paskov, Meandry Dolní Odry, střevlíka hrbolatého (Carabus variolosus), modráska bahenního (Maculinea nausithous) – Jakartovice,  Jilešovice – Děhylov a přástevníka kostivalového (Euplagia quadripunctaria) – Údolí Moravice. Průzkum ryb byl realizován na území EVL Děhylovský potok – Štěpán, Údolí Moravice, Horní Odra, Řeka Ostravice, ryb a mlžů na území EVL Pilíky, Stonávka – nádrž Halama, Hraniční meandry Odry, ryb a mihulí na území EVL Moravice a Olše. Průzkum obojživelníků byl realizován v EVL Děhylovský potok – Štěpán, Dolní Marklovice, Heřmanický rybník, Mokřad u rondelu, Niva Olše – Věřňovice, Osoblažský výběžek, Staré Hliniště, Štěrbův rybník a Malý Bystrý potok, Václavovice - pískovna a Hraniční meandry Odry. Vydra říční (Lutra lutra) byla sledována na území EVL Moravice a Olše. Netopýři byli sledováni v EVL Černý důl, Staré Oldřůvky, Štola Jakartovice II, Zálužná, Čermná - důl Potlachový a Sovinec. V rámci inventarizace byly také mapovány biotopy, které jsou předmětem ochrany na území EVL Sovinec (včetně šikouška zeleného Buxbaumia viridis), Niva Morávky, Řeka Ostravice, Olše a Hraniční meandry Odry.